top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen en verkooptransacties die op www.lilpapoe.be of op www.lilpapoe.com worden uitgevoerd of via mail worden afgehandeld. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met alle voorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lil' Papoe erkend. Wij hebben het recht om de Verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. Deze versie is het laatste gewijzigd op 1 augustus 2022.

 

Verkoper

BV Lil' Papoe heeft haar maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Lovelingstraat 23 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0786534891​.

Het BTW nummer is BE 0786 534 891

Aanvaarding van bestelling

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we de betaling hiervan ontvangen hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zoals ze zijn opgesteld op de website, zijn niet betwistbaar. Lil' Papoe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de goederen door te verkopen, kunnen geweigerd worden.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Lil' Papoe, Lovelingstraat 23, te 2060 Antwerpen, België. Na ontvangst van het pakket in onberispelijke staat, wordt het bedrag van het product -zoals vermeld op het besteloverzicht- terugbetaald. Indien betreffende bestelling met een cadeaubon werd betaald, wordt de terugbetaling eveneens in de vorm van een cadeaubon uitgevoerd.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Lil' Papoe is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto's, teksten of andere gegevens op deze website.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Reservaties

Artikels die besteld zijn met ‘betaling via overschrijving’ worden maximaal 5 werkdagen gereserveerd. Eens de termijn verstreken is en de betaling is niet voltooid, annuleren wij deze bestelling. Indien de klant deze bestelling nog wel wenst te voltooien, dient deze opnieuw geplaatst te worden.

Klachten

Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op info@lilpapoe.be en zullen zo snel mogelijk worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting vindt u hier, doch wij behouden ons het recht voor geschillen aan rechtbanken voor te leggen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen

De productprijzen op onze webshop worden vermeld in Euro en zijn inclusief BTW en -tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen-, exclusief kosten voor verzending en eventuele andere kosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant, behalve anders vermeld. Prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Bij terugbetalingen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op het besteloverzicht

​​

Verkooppunt worden

Indien u geïnteresseerd bent om onze producten te verkopen, kunt u steeds contact opnemen via info@lilpapoe.be

Persoonsgegevens & Privacy

Lil' Papoe houdt zich aan de vernieuwde wetgeving die van start is gegaan in mei 2018. Meer info over deze Wet vindt u hier. Indien u een bestelling plaatst bij Lil' papoe dan worden uw gegevens (naam, voornaam, post- en mailadres) opgenomen in het klantenbestand van Lil' Papoe. Het bestand wordt verwerkt in een WIX-database. Hier vindt u de privacy policy van WIX. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld bij het plaatsen van uw bestelling. Lil' Papoe draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Lil' Papoe maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Elke gebruiker van de website kan zich op de nieuwsbrief inschrijven om via e-mail up to date te blijven van het reilen en zeilen van Lil' Papoe. U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van onze database, kunt u dit steeds laten weten.

Betaalmogelijkheden

U kunt onmiddellijk online betalen met een kredietkaart, Maestro of Paypal. Tijdens het afronden van uw bestelling kunt u zelf kiezen welke betaalmogelijkheid u wenst te gebruiken. Wij maken hiervoor gebruik van het WIXStores-platform.

 

Handmatige betaling

Betaalt u liever niet online, dan kunt u voor de optie 'handmatige betaling' kiezen en het totaalbedrag van de bestelling manueel overschrijven op onze bankrekening. U ontvangt de instructies hiervoor bij het afronden van de bestelling. Na ontvangst van betaling wordt uw bestelling afgehandeld. Artikels die besteld zijn via ‘handmatige betaling’ worden maximaal 7 dagen gereserveerd. Eens de termijn verstreken is en de betaling is niet voltooid, annuleren wij deze bestelling. Indien de klant deze bestelling nog wel wenst te voltooien, dient deze opnieuw geplaatst te worden.

Levering en Zending

Voor de levering van onze producten werken wij samen met PostNL. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en dus ook afzonderlijk van elkaar te verzenden met de nodige verzendkosten als gevolg. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending.

 

Levertermijn

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lil' Papoe de levering van producten in de mate van het mogelijke uitvoeren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Pakjes worden pas verzonden na betaling. Binnen België is een pakje normaliter maximaal 3 dagen onderweg. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden louter als aanwijzing gegeven.

 

Verzendkosten

Tenzij anders aangegeven, omvat de prijs van de goederen niet het transport ervan. De kosten hiervoor worden afzonderlijk vermeld.

Verzendkosten voor landen, die niet opgenomen zijn in deze tabel kunnen steeds opgevraagd worden.

 

Leveradres

Het opgeven van een correct leveradres is de verantwoordelijkheid van de koper. Indien een bestelling niet geleverd kan worden en als gevolg weer bij ons terechtkomt, stellen wij de koper hiervan op de hoogte. Indien de bestelling opnieuw verzonden dient te worden, worden er opnieuw verzendkosten verrekend.

 

Douanekosten

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt. U kunt onderworpen worden aan invoerrechten of er kunnen invoertaksen geheven worden op de goederen die in uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband met de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Lil' Papoe heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douane-dienst contacteren voor meer informatie.

 

Niet opgehaalde bestellingen

Wanneer verzendingen naar ons geretourneerd worden met melding 'niet opgehaald in postkantoor’, worden bij de nieuwe verzending de verzendkosten opnieuw aangerekend.

Retourneren en Omruilen

In het kader van de verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij het product wenst te ruilen of te retourneren zonder betaling van een boete en mits het opgeven van een geldige verklaring. Dit kan binnen de tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in geleverde staat, incl. verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Lil' Papoe, Lovelingstraat 23, 2060 Antwerpen.

Omruilen

Een foutief geplaatste bestelling kan omgewisseld worden door ons hiervan per mail in te lichten en de goederen op eigen kosten in onberispelijke staat terug terug te sturen naar Lil' Papoe, Lovelingstraat 23, 2060 Antwerpen. Na ontvangst van de goederen wordt het gewenste product verstuurd. Hiervoor worden opnieuw verzendkosten in rekening gebracht en wordt een eventueel prijsverschil verrekend. Indien de bestelling werd afgerekend met een cadeaubon en er een prijsverschil verrekend dient te worden, wordt een eventueel negatief saldo aan de hand van een cadeaubon terugbetaald. Er wordt steeds rekening gehouden met de prijzen zoals ze zijn vermeld op het besteloverzicht.

Persoonsgegevens
betaalmogelijkheden
levering
retourneren
bottom of page